[EN/SK] Magic One Click - All chache and TB send logs.

Condor shared this idea 1 month ago
Collecting votes

(EN)

Bulk send all offline saved logs.

For each cache, perform these operations automatically.


-Read a list of logs (field note)


- open 1. cache detail

- open tab trackable (inventory)

- load TB

- Mark All Visited

- send log (one cache)


- open 2. cache detail

- open tab trackable (inventory)

- load TB

- Mark All Visited

- send log (second cache)

.

.

.

.

.

- open XX. cache detail

- open tab trackable (inventory)

- load TB

- Mark All Visited

- send log (XX cache)


If the error occurs, stop the process

Notice of execution and error list.

+ It would be good to be able to mark the extent of the designated caches for this operation.

(SK)

Magický jeden klick - Všetky keš a TB odoslať logy.


Hromadné odoslanie všetkých offline uložených logov.

Pri každej keš postupne vykonať tieto operacie automaticky.


-načítať zoznam logov (field note)


- otvoriť 1. keš detail

- otvoriť kartu trackable (inventar)

- načítať TB

- označiť všetky ako navštívený

- odoslať log (prvú keš)


- otvoriť 2. keš detail

- otvoriť kartu trackable (inventar)

- načítať TB

- označiť všetky ako navštívený

- odoslať log (druhú keš)

.

.

.

.

.

- otvoriť XX. keš detail

- otvoriť kartu trackable (inventar)

- načítať TB

- označiť všetky ako navštívený

- odoslať log (XX. keš)


Pri výskyte chyby zastaviť proces

Oznam o vykonaní a zoznam chýb.

+ Bolo by dobré mať možnosť označiť rozsah určených keš pre túto operáciu.

_______________________________________________________________

Related themes / Príbuzné témy:


http://help.locusmap.eu/topic/improve-trackable-handling-within-locus-especially-for-offline-logging


http://help.locusmap.eu/topic/templates-for-quick-log-your-visite


http://help.locusmap.eu/topic/mass-logging


http://help.locusmap.eu/topic/automatically-log-trackables-is-already-implemented


And many more....

Comments (6)

photo
1

One more thing.

If you are dealing with TB, so please synchronize time stamp. The current state is that the cache and TB Locus send with different time.

photo
2

(EN)

I found a forgotten feature again.

Geocaching - Logs manager (field_notes_manager).

Me and 99% of people around me do not use this feature.

The reason is that this feature does not contain TB logging.

That's why it's useless for most people.


So this is exactly the function where TB logging needs to be implemented.


(SK)

Našiel som znova zabudnutú funkciu.

Geocaching - Logs manager (field_notes_manager).

Ja a 99% ľudí okolo mňa túto funkciu nepoužíva.

Dôvod je že táto funkcia neobsahuje logovanie TB.

Preto je pre väčšinu ľudí zbytočná.


Takže toto je presne tá funkcia kde treba implementovať logovanie TB.

photo
2

Implementation:


(EN)

In Field note manager, the implementation was easier.


Just add the option to load TB inventory. (similar to TB cards in cache details)


In it, allow each TB to be labeled as being visited. (other options are irrelevant for bulk log - take, leave, etc.)


Use this setting for the entire dose.


This feature saves one to two hours per day!

Of course, it is also of great importance to save battery!


We search for and optimize ON / OFF display, GPS, etc. and you are trying to save minutes. Here are hours!


This is totally simple :-)


Another possibility:

This implementation is also lucrative for adding FieldNotes (paid Pro version).

A good reason to finally buy it ;-)


I've been fighting for this feature for nearly 3 years. I do not give up!


(SK)

Vo funkcii Field note manager by implementacia bola jednoduhšia.


Stačí doplniť možnosť načítať inventár TB. (obdoba karty TB v detaile keš)


V ňom povoliť označovanie každého TB ako navštívený. (ostatné možnosti sú pre hromadný log irelevantné - zobrať, zanechať atď.)


Toto nastavenie použiť pre celú dávku.


Táto funkcia ušetrí denne jednu až dve hodiny!

Samozrejme obrovský význam aj pre úsporu baterie!


Hľadame a optimalizujete ON/OFF displej, GPS atď. a snažíte sa ušetriť minúty. Tu sa ponúkajú hodiny!


Toto je uplne jednoduché :-)


Iná možnosť:


Táto implementácia je lukratývna aj pre add FieldNotes (platenú Pro verziu).

Dobrý dôvod si ju konečne zakúpiť ;-)


Za túto funkciu bojujem (a priatelia) skoro 3 roky. Nevzdávam to!

photo
1

Update to Locus BETA 3.30.4.3


I think this "TB-section" for a single cache log can remain for each log posting. It's comfortable and fast. I recommend automatic updating if the connection is. Or remember autoreload (add a check box).


For bulk upload via FN manager, apply my suggested variation. (Ignore the "TB-section" setting for each log)

photo
1

Add to FN Manager:

It would be good to insert the link after tapping on the "log" in the Field Note Manager - jump to the log edit window.

photo
photo
1

For orderly functioning, ordering and time stamp synchronization of cache logs and TB logs, Sequence of sending is important!

Reason:

Correct sequence of records on the web page. Also to stop the process for any reason. Ensure continuity from the interruption point. Prevent writing TB log in cache for there is no record.

Sequence of sending:

Log first (oldest time) cache,

Pause on feedback time of unsuccessful sending,

Log first TB from list,

Log second, third ...

Pause,

Log second cache,

Pause,

First TB log from list, Second....

etc....